Vyhlášení voleb do AS PF UP

Do AS PF UP se naposledy volilo v listopadu 2018 v předsálí auly. Foto: Eva Hrudníková
Pondělí 27. září 2021, 16:52 – Text: (kb)

Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (AS PF UP) vyhlásil na svém zasedání dne 20. 9. 2021 volby do AS PF UP na volební období 2021–2024.

Volby se budou konat ve dnech 1. 11. – 5. 11. 2021.

AS PF UP zvolil pro účely zajištění přípravy a průběhu voleb volební komisi ve složení:

•          JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.
•          Tereza Šolcová, 4. roč.
•          Mgr. Petr Šuráň, 1. roč. DSP

Navrhování kandidátů pedagogických i studentských zástupců je možné prostřednictvím členů volební komise do středy 20. 10. 2021. Pro podávání návrhů lze použít schránku JUDr. K. Bubelové v přízemí budovy B.

Návrh musí obsahovat:

•          jméno a příjmení kandidáta,
•          v případě studentů studijní obor a ročník studia,
•          další údaj, je-li to třeba k určení totožnosti kandidáta (např. v případě shody jmen studentů v jednom ročníku),
•          souhlas kandidáta s kandidaturou (podpis kandidáta),
•          jméno, příjmení a podpis navrhovatele

Jedním návrhem je možno navrhnout i více kandidátů, budou-li splněny požadované náležitosti. Vzor pro navrhování kandidátů najdete na webu akademického senátu.

V Olomouci 27. 9. 2021
JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D., předsedkyně volební komise

Zpět