Informace o předmětech Katedry jazyků

pátek 1. září 2017, 14:14

Studenti všech studijních oborů si v 1. ročníku vybírají jeden nebo dva ze tří jazyků - angličtinu, němčinu nebo francouzštinu. Jde o povinně volitelný předmět rozvržený do 4 semestrů v magisterském studijním programu Právo a v bakalářském studijním programu Právo ve veřejné správě a do 2 semestrů a v navazujícím magisterském studijním oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo. Předmět je ukončen zkouškou. Předmětem výuky je odborný právní jazyk (nikoli obecný jazyk) a v 1. semestru se přepokládá znalost na úrovni mírně pokročilí (B1 resp. středoškolská úroveň).

Jednou zvolený jazyk již nelze měnit (s výjimkou prvních 3 týdnů, pokud student zvolený jazyk nezvládá).

Vedle 1. cizího jazyka si studenti od 1. ročníku mohou zapsat jako volitelný předmět také 2. cizí jazyk - na výběr jsou opět všechny tři výše uvedené jazyky. Obsah výuky je stejný jako u 1. cizího jazyka, předmět je ukončen kolokviem.

Po absolvování části základní výuky 1. nebo 2. cizího jazyka si studenti mohou zapsat další volitelné předměty, které rozšiřují a prohlubují výuku právního jazyka a tematicky se zaměřují na 1 oblast práva např. evropské, trestní nebo občanské právo (např. English for Specific Purposes, Němčina v právu EU, Francouzština v právu EU).

Cílem jazykové výuky je zvládnutí základních právních pojmů ve spojení se základními znalostmi systému anglického, německého a francouzského práva, rozvíjení jazykových dovedností (porozumění čtenému i mluvenému autentickému textu, mluvení a psaní), které studenti práva potřebují při studiu (diplomová a dizertační práce) a také pro studium v zahraničí (možnost studovat 1-2 semestry v rámci evropského vzdělávacího programu ERASMUS). Studenti by měli být schopni nastudovat zahraniční právní úpravu, číst a interpretovat judikáty a jednoduše popsat českou právní úpravu jako srovnání se zahraniční úpravou.